รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

Constitution of the Kingdom of Thailand

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

Thai Civil & Commercial Code

ประมวลกฎหมายอาญา

Thai Penal Code

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

Thai Civil Procedure Code

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

Thai Criminal Procedure Code

กฎหมายล้มละลาย

Thai Bankruptcy Law

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Thai Intellectual Property Law

กฎหมายแรงงาน

Thai Labor Law

ประมวลรัษฎากร

Thai Revenue Code

การเมือง การปกครอง และกฎหมาย

Thai Politics, Administration and Law
โดย รศ. มานิตย์ จุมปา—คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย